Tüzük

Anasayfa » Tüzük

ARTİST  SULUBOYA  DERNEK TÜZÜĞÜ

Artİst

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: “Artist Suluboya Derneği”dir. Dernek adının kısaltılmış hali “Artİst”tir.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Suluboya ve suluboya içeren resim teknikleri ile ilgilenen ressam ve sanatseverleri kurumsal bir kimlikte buluşturmak, suluboya resim tekniği ana konu olacak şekilde faaliyet göstermek; bu faaliyetleri destekleyecek kurslar, sergiler, fuarlar, festivaller, yarışmalar, atölye çalışmaları, çalıştaylar, geziler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

        

 1. Suluboya resim tekniği ile resim yapmayı öğrenmek ve öğretmek amacı ile, seminerler, kurslar, paneller ve çalıştaylar düzenlemek, katılımcılara sertifika vermek,
 2. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 3. Suluboya resim tekniğini yaygınlaştırmak, sevdirmek amacı ile ulusal veya uluslar arası arenada sergiler açmak, sanat fuarlarına, bienallere katılmak ve düzenlemek, bu alanda yarışmalar düzenlemek veya yarışmalara katılmak, yarışmacılara ödüller vermek, bu konuda ilgisi ve merakı olan kuruluşlardan destek almak, dernek faaliyetleri çerçevesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarını desteklemek,
 4. Sanat okullarında okuyan ve eğitimi için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermek, onları maddi ve manevi desteklemek,
 1. Dernek faaliyetlerinin çeşitliliği kapsamında, suluboya veya sanatın diğer dallarında hizmet veren yerli veya yabancı sanatçı, dernek ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, müzelerle işbirliği yapmak, müzelere ve fuarlara giriş kartları vb. imkanlardan faydalanmaları için girişimde bulunmak,
 2. Suluboya resim sanatı ile ilgili olarak, gerekli bilgi, belge, doküman, kitap ve yayınları temin etmek, bunlarla ilgili veri kaynağı oluşturmak; dernek amaçları doğrultusunda muhtelif süreli yayınlarda veya kitaplarda makaleler yayınlamak, basında bilgilendirme bültenleri yayınlamak, yabancı yayınlardan çeviriler yaparak uluslar arası gündemi paylaşmak,
 3. Faaliyet konumuzla ilgili olarak basılı veya dijital ortamda, süreli veya süresiz yayın yapmak,
 4. Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye hizmet amacı ile gerekli teknik malzeme, demirbaş ve sanat ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında sosyal münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 16. Derneği tanıtmak ve dernek amaçları kapsamında katalog, kitap, reprodüksiyon, afiş gibi yayınları bastırmak, film, video, cd, fotoğraf, dia çektirmek, bunları paralı veya parasız dağıtmak, gösterime sunmak.
 17. Dernek amaçları kapsamında internet sitesi kurmak, dijital ortamda faaliyet göstermek.
 18. Dernek üyelerinin eserlerini ücretli veya ücretsiz sergilemek, satışlarına katkıda bulunmak ve bundan derneğe gelir elde etmek,
 19. Üye sayısını artırmak amacıyla tanıtım yapmak,
 20. Yazılı ve görsel basında dernek faaliyetleri ile ilgili olarak yer almak,
 21. Toplumda sanatın gelişmesine, sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına, sanat eserleri yaratılmasına, sanatsal duyarlılık ve estetik kavrayışın gelişmesine katkıda bulunmak için projeler hazırlar, gerçekleştirir. Her çeşit yerel, ulusal ve uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini; sergi, toplantı, kurs, eğitim çalışması, yarışma, açık arttırma, panel, konferans, kongre, bienal, şenlik, festival, konser,resital ve workshop ya da benzeri etkinlikleri organize eder, bu tür organizasyonların içinde yer alır ya da katkıda bulunur.
 22. Ülkemizde veya yurt dışında sanatçıların yetişmesi, iyi eğitim alması için çalışmalar yapar,

yarışmalar düzenler, girişimlerde bulunur, aracı olur, destek ve katkıda bulunur, burslar verir, eğitim kurumları oluşturur, eğitim kurumlarıyla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, birlikte çalışmalar yapar.

  Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; kültür, sanat ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olabilmek için, dernek üyelerinden bir tanesinin referansı şarttır. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Dernek başkanlığına sözlü veya yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernekte 2 çeşit üyelik mevcuttur:

1-Asil üyeler: Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyelik olabilmek için, bir mevcut asil üye tarafından referans alınması şarttır.

2-Onursal üyeler: Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilirler. Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler, özellikle ünlü sanatçılar, işadamları gibi katılımları durumunda derneğin ismini yaşatmak ve faaliyetlerini sürdürmek gibi konularda fayda göreceği üyelerdir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü olmayan ve Genel Kurul’da temsil hakkı olmayan üyelerdir.

Derneğin sergilerine asil ve onursal üyeler eserleri ile katılabilirler. Her sergi için bir seçici kurul oluşturulur, sergiye ancak bu seçici kurulun onayladığı eserler katılabilir. Dernek üyeleri, belirlenen aidatlarını ödemediği takdirde, kendileri ile yazılı veya sözlü olarak iletişime geçilir. 3 aylık bir süre içinde ödeme yapılmaz ise, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten herhangi bir açıklama yapılmaksızın çıkarılırlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’nda değerlendirilir ve gerekli görüldüğü durumda Yönetim Kurulu bu üye ile görüşmeyi tercih edebilir. Üyenin kararı doğrultusunda çıkış işlemleri öncelikle yapılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üye hakkında Yönetim Kurulu gerekli gördüğü tüm birimlere, gerekli gördüğü tüm araçlar vasıtası ile bilgilendirme yapar.

Ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi durumunda, Yönetim Kurulu’nun durumu değerlendirmek adına üye ile yazılı veya sözlü olarak görüşerek, üyenin ayrılması ve yeniden üye olmak istemesi sebepleri konusunda bilgi alması şarttır.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Üyelik aidatını üç ay (3) geciktirmiş olmak ve yazılı ikazlara rağmen ,birikmiş aidat borcunu bir (1) ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Madde 6- Dernek Kurucuları

Adı Soyadı                            :                      Mesleği           :          

Burhan ÖZER                                                          Ressam          

Emirhan Murat ERGÜN                               Tekstil Tasarım

Ayşe KIZILTAN                                          İktisat

Muhammet KÖYMEN                                 Ekonomist

Hatice Dilşad ATASOY                               Öğretmen

Yusuf ALİKAN                                           Emekli

Ayşe Tülay SAYILGAN                              Doktor

Mefküre PLATİN                                         Doktor

Penbe TOKLUOĞLU                                              Emekli Öğretmen

Saim ALTUNCU                                          Ressam

Selin BELCİLER                                         Mimar

İ.Gülay AYTAN CÜNDOĞLU                   Ressam 

KAMİL  KAPTAN                                      Mimar

SELÇUK  TARAL                                       Üniv.Lissionis MM

 

Dernek  Organları

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Onursal Kurul (zorunlu olmayan organı)

Türk medeni Kanununun 72.maddesinin ikinci paragrafı olan “Dernekler zorunlu organları dışında, başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.”

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul,  2 (iki) yılda bir,  MAYIS  ayı içerisinde, Yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

         Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9-Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

        

 

 

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14-Genel kurul başkanı seçer,başkan kendi yönetim ve denetim kurullarını oluşturur.Oluşturduğu bu kurulları genel kurula sunar.Genel kurul oluru ve onayı şarttır.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Onursal Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11: a)Onursal kurulunu dernek kurucu üyelerinden,veya hatırı sayılır saygın, dernek üyeliğinde üç (3) yılını tamamlamış örnek yedi(7)kişiden oluşturulur.

b)Onursal kurulunu genel kurul seçer.

c)Onursal kuruluna seçilebilmek için kesinlikle üyenin aidat borcunun olmaması, varsa da borcunu ödedikten sonra seçilmesi şarttır. Onursal kurulunun özel, nitelikli ve örnek üyelerden, özellikle kurucu üyelerden oluşturulması ,genel kurulun görevidir. Onursal kurulu derneğin şeref kürsüsüdür.

 

Onursal Kurulunun Görev ve Yetkileri

a)Onursal kurulu derneğin devamlılığını, geleneklerini, göreneklerini yaşatmak,yeni ve eski üyeler arasındaki sevgi, saygı, dayanışmayı sağlayarak etik değerleri ön planda tutarak, dernek içerisindeki huzuru ve güveni sağlayan bir oluşumdur. Tecrübelerinden ve görüşlerinden faydalanmak derneğin istikbali ve istikrarı için çok önemli olup ,bu oluşumun dernek organları içerisinde olması ihtiyaçtır.

c)Onursal Kurulu’nun bu saygın, örnek ve otoriter yapısını korumak,derneğin temel ilkesi olup hiçbir şekilde, biçimde, durumda, oluşunda değiştirilemez. Bu özel oluşum, derneğin temel prensibi olan devamlılık , çağdaşlık, cumhuriyetin ilkelerini sahiplenmek ve korumak adına (onursal kurulu) iç tüzüğe konmuştur.

e)Bu özel oluşumu (onursal kurulu) Derneğe üye olan herkes kabul etmiş sayılır.

f)Özel bir oluşum olduğundan görev dağılımını ve toplanma biçimlerini gerek gördükleri sürece üyeler kendileri belirler.

g)Onursal kurulu: İstifalar, ölüm, sakatlık gibi durumlarda üyelerin yeter sayısı yarısından bir eksik olursa (üç kişiye düşerse) genel kurul kararı ile üç yıllık üyelik süresini doldurmuş üyelerden tekrar onursal kurulu oluşturulur. Bu oluşum seçimden seçime yapılır.

Onursal Kurulunun, Dernek içerisinde hiçbir yasal sorumluluğu ve yetkisi yoktur. Manen varlığı dernek için bir zenginliktir.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 12– Başkanı Genel Kurul seçer. Başkan kendi yönetim kurulunu, 5 asil ve 5 yedek üye olarak Genel Kurula sunar, Genel Kurulda onay verir.Genel Kurulun onayı şarttır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

 

 

 

 

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı olabilmek için iki (2) yıllık üye olunması şarttır, iki yıldan az üyelik sürecinde başkan adayı olamaz, başkanlığa aday gösterilemez.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Dernek yönetim kurulunda görev alan üyelerin derneğe aidat borcunun olmaması şarttır. Aidat borcu olan üyeler yönetime aday gösterilemezler. Ancak borçlarını ödedikten sonra aday olabilirler.

13-Dernek yönetim kurulunda görev alacak üyelerin bir yılı doldurmuş olmaları şarttır.Bir yıldan az süreli üyeler yönetime aday gösterilmezler,yönetimde görev yapamazlar.

14-Mazeretsiz üç(3) sefer yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmeyen yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. Yönetim kurulu kararıyla yerlerine yedek listeden en çok oy alan üyeler atanır.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-Başkan denetim kurulunu üç asil ve üç yedek üye olarak tespit eder,genel kurulun onayına sunar.Genel kurulun onayı şarttır.  

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulunda görev alan üyelerin derneğe aidat borcunun olmaması şarttır.Aidat borcu olan üyeler denetim kurulunda görev  alamazlar,borçlarını ödedikten sonra görev alabilirler.

Denetim kuruluna seçilebilmek için bir(1) yıllık üye olmaları zorunludur. Bir yıldan az süreli üyeler denetim kurulunda görev alamazlar.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Aidatı: Asil Üyeler için yıllık aidat, aylık 10TL olacak şekilde bir seferde 120TL olarak alınır Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 1. Dernek tarafından tertiplenen sergi, çalıştay, konferans, basılı materyal, yemekli toplantı, gezi, suluboya eser satışı, reprodüksiyon eser satışı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 4. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 5. Derneğin organize sergilerde, Yönetim Kurulu’nun ilgili sergi için belirleyeceği ve katılımcı üyelerden tahsil edilecek olan yüzde (%) katılım oranı.
 6. Diğer gelirler.   

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 tıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

 

 

 

 

 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17-Derneğin, bir yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bankalardan çek kullanılabilir.

Aksi karar alınmadıkça başkanın imzası sabit olmak üzere, yönetim kurulundan herhangi birinin  imzası ile  çek keşide yetkisi verilebilir.

Çekler Başkanın imzası sabit olmak kaydı ile iki (2) imza ile keşide edilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Artist  Suluboya Derneği” ibaresi kullanılır.

 

 

 

 

 

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı  Soyadı Görevleri  Ve İmzası:

 Adı ve Soyadı       :                           Görev Unvanı              :                    İmza                           :                     

Muhammet KÖYMEN                      Yönetim Kurulu Başkanı                   ……………………

Fatma  Gülden  GÖKMENOĞLU   Yönetim Kurulu Başk.Yrd.               …………………….

Selin BELCİLER                              Yönetim Kurulu Sekreteri                 ……………………

Mustafa ÖNAL                                  Yönetim Kurulu Sayman                   …………………….

Halil ERDEN                                     Yönetim Kurulu Asıl Üye                 ……………………

 

Bu Tüzük Yirmiüç (23)  Maddeden İbarettir.

İSTANBUL SULUBOYA TOPLULUĞU DERNEK TÜZÜĞÜ

Artİst

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: “İstanbul Suluboya Topluluğu Derneği”dir. Dernek adının kısaltılmış hali “Artİst”tir.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Suluboya ve suluboya içeren resim teknikleri ile ilgilenen ressam ve sanatseverleri kurumsal bir kimlikte buluşturmak, suluboya resim tekniği ana konu olacak şekilde faaliyet göstermek; bu faaliyetleri destekleyecek kurslar, sergiler, fuarlar, festivaller, yarışmalar, atölye çalışmaları, çalıştaylar, geziler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

        

 1. Suluboya resim tekniği ile resim yapmayı öğrenmek ve öğretmek amacı ile, seminerler, kurslar, paneller ve çalıştaylar düzenlemek, katılımcılara sertifika vermek,
 2. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 3. Suluboya resim tekniğini yaygınlaştırmak, sevdirmek amacı ile ulusal veya uluslar arası arenada sergiler açmak, sanat fuarlarına, bienallere katılmak ve düzenlemek, bu alanda yarışmalar düzenlemek veya yarışmalara katılmak, yarışmacılara ödüller vermek, bu konuda ilgisi ve merakı olan kuruluşlardan destek almak, dernek faaliyetleri çerçevesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarını desteklemek,
 4. Sanat okullarında okuyan ve eğitimi için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermek, onları maddi ve manevi desteklemek,
 1. Dernek faaliyetlerinin çeşitliliği kapsamında, suluboya veya sanatın diğer dallarında hizmet veren yerli veya yabancı sanatçı, dernek ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, müzelerle işbirliği yapmak, müzelere ve fuarlara giriş kartları vb. imkanlardan faydalanmaları için girişimde bulunmak,
 2. Suluboya resim sanatı ile ilgili olarak, gerekli bilgi, belge, doküman, kitap ve yayınları temin etmek, bunlarla ilgili veri kaynağı oluşturmak; dernek amaçları doğrultusunda muhtelif süreli yayınlarda veya kitaplarda makaleler yayınlamak, basında bilgilendirme bültenleri yayınlamak, yabancı yayınlardan çeviriler yaparak uluslar arası gündemi paylaşmak,
 3. Faaliyet konumuzla ilgili olarak basılı veya dijital ortamda, süreli veya süresiz yayın yapmak,
 4. Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye hizmet amacı ile gerekli teknik malzeme, demirbaş ve sanat ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Üyeleri arasında sosyal münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 2. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 4. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 6. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 7. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 8. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 9. Derneği tanıtmak ve dernek amaçları kapsamında katalog, kitap, reprodüksiyon, afiş gibi yayınları bastırmak, film, video, cd, fotoğraf, dia çektirmek, bunları paralı veya parasız dağıtmak, gösterime sunmak.
 10. Dernek amaçları kapsamında internet sitesi kurmak, dijital ortamda faaliyet göstermek.
 11. Dernek üyelerinin eserlerini ücretli veya ücretsiz sergilemek, satışlarına katkıda bulunmak ve bundan derneğe gelir elde etmek,
 12. Üye sayısını artırmak amacıyla tanıtım yapmak,
 13. Yazılı ve görsel basında dernek faaliyetleri ile ilgili olarak yer almak,
 14. Toplumda sanatın gelişmesine, sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına, sanat eserleri yaratılmasına, sanatsal duyarlılık ve estetik kavrayışın gelişmesine katkıda bulunmak için projeler hazırlar, gerçekleştirir. Her çeşit yerel, ulusal ve uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini; sergi, toplantı, kurs, eğitim çalışması, yarışma, açık arttırma, panel, konferans, kongre, bienal, şenlik, festival, konser,resital ve workshop ya da benzeri etkinlikleri organize eder, bu tür organizasyonların içinde yer alır ya da katkıda bulunur.
 1. Ülkemizde veya yurt dışında sanatçıların yetişmesi, iyi eğitim alması için çalışmalar yapar,

yarışmalar düzenler, girişimlerde bulunur, aracı olur, destek ve katkıda bulunur, burslar verir, eğitim kurumları oluşturur, eğitim kurumlarıyla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, birlikte çalışmalar yapar.

 

 

  Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; kültür, sanat ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 

 

 

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olabilmek için, dernek üyelerinden bir tanesinin referansı şarttır. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Dernek başkanlığına sözlü veya yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernekte 2 çeşit üyelik mevcuttur:

1-Asil üyeler: Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyelik olabilmek için, bir mevcut asil üye tarafından referans alınması şarttır.

2-Onursal üyeler: Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilirler. Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler, özellikle ünlü sanatçılar, işadamları gibi katılımları durumunda derneğin ismini yaşatmak ve faaliyetlerini sürdürmek gibi konularda fayda göreceği üyelerdir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü olmayan ve Genel Kurul’da temsil hakkı olmayan üyelerdir.

Derneğin sergilerine asil ve onursal üyeler eserleri ile katılabilirler. Her sergi için bir seçici kurul oluşturulur, sergiye ancak bu seçici kurulun onayladığı eserler katılabilir. Dernek üyeleri, belirlenen aidatlarını ödemediği takdirde, kendileri ile yazılı veya sözlü olarak iletişime geçilir. 3 aylık bir süre içinde ödeme yapılmaz ise, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten herhangi bir açıklama yapılmaksızın çıkarılırlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’nda değerlendirilir ve gerekli görüldüğü durumda Yönetim Kurulu bu üye ile görüşmeyi tercih edebilir. Üyenin kararı doğrultusunda çıkış işlemleri öncelikle yapılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üye hakkında Yönetim Kurulu gerekli gördüğü tüm birimlere, gerekli gördüğü tüm araçlar vasıtası ile bilgilendirme yapar.

Ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi durumunda, Yönetim Kurulu’nun durumu değerlendirmek adına üye ile yazılı veya sözlü olarak görüşerek, üyenin ayrılması ve yeniden üye olmak istemesi sebepleri konusunda bilgi alması şarttır.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Üyelik aidatını üç ay (3) geciktirmiş olmak ve yazılı ikazlara rağmen ,birikmiş aidat borcunu bir (1) ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

 

 

 

Madde 6- Dernek Kurucuları

Adı Soyadı                            :                      Mesleği           :          

Burhan ÖZER                                                          Ressam          

Emirhan Murat ERGÜN                               Tekstil Tasarım

Ayşe KIZILTAN                                          İktisat

Muhammet KÖYMEN                                 Ekonomist

Hatice Dilşad ATASOY                               Öğretmen

Yusuf ALİKAN                                           Emekli

Ayşe Tülay SAYILGAN                              Doktor

Mefküre PLATİN                                         Doktor

Penbe TOKLUOĞLU                                              Emekli Öğretmen

Saim ALTUNCU                                          Ressam

Selin BELCİLER                                         Mimar

İ.Gülay AYTAN CÜNDOĞLU                   Ressam 

KAMİL  KAPTAN                                      Mimar

SELÇUK  TARAL                                       Üniv.Lissionis MM

 

Dernek  Organları

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Onursal Kurul (zorunlu olmayan organı)

Türk medeni Kanununun 72.maddesinin ikinci paragrafı olan “Dernekler zorunlu organları dışında, başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.”

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul,  2 (iki) yılda bir,  MAYIS  ayı içerisinde, Yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

         Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9-Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

        

 

 

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14-Genel kurul başkanı seçer,başkan kendi yönetim ve denetim kurullarını oluşturur.Oluşturduğu bu kurulları genel kurula sunar.Genel kurul oluru ve onayı şarttır.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Onursal Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11: a)Onursal kurulunu dernek kurucu üyelerinden,veya hatırı sayılır saygın, dernek üyeliğinde üç (3) yılını tamamlamış örnek yedi(7)kişiden oluşturulur.

b)Onursal kurulunu genel kurul seçer.

c)Onursal kuruluna seçilebilmek için kesinlikle üyenin aidat borcunun olmaması, varsa da borcunu ödedikten sonra seçilmesi şarttır. Onursal kurulunun özel, nitelikli ve örnek üyelerden, özellikle kurucu üyelerden oluşturulması ,genel kurulun görevidir. Onursal kurulu derneğin şeref kürsüsüdür.

 

Onursal Kurulunun Görev ve Yetkileri

a)Onursal kurulu derneğin devamlılığını, geleneklerini, göreneklerini yaşatmak,yeni ve eski üyeler arasındaki sevgi, saygı, dayanışmayı sağlayarak etik değerleri ön planda tutarak, dernek içerisindeki huzuru ve güveni sağlayan bir oluşumdur. Tecrübelerinden ve görüşlerinden faydalanmak derneğin istikbali ve istikrarı için çok önemli olup ,bu oluşumun dernek organları içerisinde olması ihtiyaçtır.

c)Onursal Kurulu’nun bu saygın, örnek ve otoriter yapısını korumak,derneğin temel ilkesi olup hiçbir şekilde, biçimde, durumda, oluşunda değiştirilemez. Bu özel oluşum, derneğin temel prensibi olan devamlılık , çağdaşlık, cumhuriyetin ilkelerini sahiplenmek ve korumak adına (onursal kurulu) iç tüzüğe konmuştur.

e)Bu özel oluşumu (onursal kurulu) Derneğe üye olan herkes kabul etmiş sayılır.

f)Özel bir oluşum olduğundan görev dağılımını ve toplanma biçimlerini gerek gördükleri sürece üyeler kendileri belirler.

g)Onursal kurulu: İstifalar, ölüm, sakatlık gibi durumlarda üyelerin yeter sayısı yarısından bir eksik olursa (üç kişiye düşerse) genel kurul kararı ile üç yıllık üyelik süresini doldurmuş üyelerden tekrar onursal kurulu oluşturulur. Bu oluşum seçimden seçime yapılır.

Onursal Kurulunun, Dernek içerisinde hiçbir yasal sorumluluğu ve yetkisi yoktur. Manen varlığı dernek için bir zenginliktir.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 12– Başkanı Genel Kurul seçer. Başkan kendi yönetim kurulunu, 5 asil ve 5 yedek üye olarak Genel Kurula sunar, Genel Kurulda onay verir.Genel Kurulun onayı şarttır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

 

 

 

 

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı olabilmek için iki (2) yıllık üye olunması şarttır, iki yıldan az üyelik sürecinde başkan adayı olamaz, başkanlığa aday gösterilemez.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Dernek yönetim kurulunda görev alan üyelerin derneğe aidat borcunun olmaması şarttır. Aidat borcu olan üyeler yönetime aday gösterilemezler. Ancak borçlarını ödedikten sonra aday olabilirler.

13-Dernek yönetim kurulunda görev alacak üyelerin bir yılı doldurmuş olmaları şarttır.Bir yıldan az süreli üyeler yönetime aday gösterilmezler,yönetimde görev yapamazlar.

14-Mazeretsiz üç(3) sefer yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmeyen yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. Yönetim kurulu kararıyla yerlerine yedek listeden en çok oy alan üyeler atanır.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-Başkan denetim kurulunu üç asil ve üç yedek üye olarak tespit eder,genel kurulun onayına sunar.Genel kurulun onayı şarttır.  

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulunda görev alan üyelerin derneğe aidat borcunun olmaması şarttır.Aidat borcu olan üyeler denetim kurulunda görev  alamazlar,borçlarını ödedikten sonra görev alabilirler.

Denetim kuruluna seçilebilmek için bir(1) yıllık üye olmaları zorunludur. Bir yıldan az süreli üyeler denetim kurulunda görev alamazlar.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Aidatı: Asil Üyeler için yıllık aidat, aylık 10TL olacak şekilde bir seferde 120TL olarak alınır Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 1. Dernek tarafından tertiplenen sergi, çalıştay, konferans, basılı materyal, yemekli toplantı, gezi, suluboya eser satışı, reprodüksiyon eser satışı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 4. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 5. Derneğin organize sergilerde, Yönetim Kurulu’nun ilgili sergi için belirleyeceği ve katılımcı üyelerden tahsil edilecek olan yüzde (%) katılım oranı.
 6. Diğer gelirler.   

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 tıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

 

 

 

 

 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17-Derneğin, bir yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bankalardan çek kullanılabilir.

Aksi karar alınmadıkça başkanın imzası sabit olmak üzere, yönetim kurulundan herhangi birinin  imzası ile  çek keşide yetkisi verilebilir.

Çekler Başkanın imzası sabit olmak kaydı ile iki (2) imza ile keşide edilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Suluboya Topluluğu Derneği” ibaresi kullanılır.

 

 

 

 

 

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı  Soyadı Görevleri  Ve İmzası:

 Adı ve Soyadı       :               Görev Unvanı              :                                İmza                           :                     

Burhan ÖZER                                    Yönetim Kurulu Başkanı                               ……………………

Selin ALTAV BELCİLER    Yönetim Kurulu Başk.Yrd.                           …………………….

Ayşe Tülay SAYILGAN       Yönetim Kurulu Sekreteri                             ……………………

Yusuf  ALİKAN                   Yönetim Kurulu Sayman                               …………………….

Hasan Ender DİKMEN         Yönetim Kurulu Asıl Üye                             ……………………

 

Bu Tüzük Yirmiüç (23)  Maddeden İbarettir.